Zoeken naar draagvlak

De Eilanden 2.0 is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat een toekomstplan voor Stadsblokken-Meinerswijk, alleen realistisch en gewenst is als het kan rekenen op draagvlak in de stad.
In grote lijnen was al bekend hoe ‘Arnhem’ aankijkt tegen de ontwikkeling van het gebied. Na een uitgebreid participatietraject heeft de gemeenteraad immers in 2012 de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk. Hoofdpunten van deze Gebiedsvisie zijn:

  • een aaneengesloten, robuust uiterwaardenpark maken waarin tal van actieve plekken te vinden zijn die als ‘programmakamers’ daarin uitgesneden zijn,
  • het activeren en toegankelijk maken van het gebied,
  • een onderscheid maken in een dynamisch noordelijk gebied (tegen stadscentrum aan) en een luw zuidelijk deel,
  • het beleefbaar maken van de cultuurhistorie van en in het hele gebied.
7_buroharro_gebiedsvisie-gemeente
Kaart Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk, gemeente Arnhem, 2012.

Deze Gebiedsvisie is uitgangspunt geweest bij de zoektocht die de afgelopen twee jaar is gevoerd. Daarin werden keer op keer de ideeën gepresenteerd, becommentarieerd, getoetst en aangepast. Opmerkingen en ideeën kwamen o.a. van een begeleidingscommissie (een gevarieerd gezelschap van betrokken Arnhemmers), belangengroepen als bewonersverenigingen, natuurorganisaties, de watersportverenigingen, ondernemersondernemers en van honderden geïnteresseerden die bij een openbare presentatie in juni 2014 aanwezig waren.

8_buroharro_publiek-casa-voor
Veel belangstelling voor de eerste presentatie van plan De Eilanden in CASA, juni 2014.

Daarna is het plan verder aangepast en verbeterd, onder andere in overleg met ambtenaren van de gemeente Arnhem, bewoners/gebruikers van het gebied, experts op gebied van rivieren en natuur en op gebied van stedelijke ontwikkeling. Het resultaat van dit traject is het plan De Eilanden 2.0. 

Ook dit is nog geen definitief voorstel. Uitgewerkte ontwerpen voor bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimtes en de bebouwing zijn er nog niet. Doel van deze versie is overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten, de hoofdopzet, de volumes en de sferen. Die  zijn in De Eilanden 2.0 heel concreet en levensecht verbeeld.
De Eilanden 2.0 is ontwikkeld door Buro Harro uit Arnhem en werd op 18 september 2015 in het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA)) aan een groot publiek gepresenteerd. Het plan is nu ter beoordeling aangeboden aan de gemeente Arnhem.

Volgend onderwerp: Visie op het gebied.