Woningbouw, waar en waarom?

Kostendekkend plan
De Eilanden is een kostendekkend plan. Dat is ook het uitgangspunt van de Gebiedsvisie van de gemeente Arnhem. De meeste ingrepen die worden voorgesteld kunnen worden gerealiseerd zonder een beroep te doen op de gemeente (en dus de belastingbetaler).
Dat betekent dat er ook opbrengsten in het gebied gegenereerd moeten worden. Opbrengsten die reëel gesproken alleen gehaald kunnen worden uit de bouw van een beperkt aantal onderscheidende woningen. Die komen uitsluitend in de twee transformeren, actieve delen van het gebied: Stadsblokken en het huidige fabrieksterrein. (zie verder: Woningbouw Stadsblokken en Wonen in de bosrand).
Sociale veiligheid
Maar woningbouw heeft, zoals zal worden toegelicht, meer dan een economische functie. Woningbouw zal ook ‘ogen’ in het gebied brengen waardoor de sociale veiligheid toeneemt. Bovendien ontstaan er twee unieke woonmilieus die, hoe bescheiden in opzet ook, een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van Arnhem als woonstad.
In dit stadium kunnen alleen nog de maximale oppervlaktes en hoogtes, dus het volume van de bebouwing worden beschreven. De invulling hiervan moet verder uitgewerkt worden en is afhankelijk van de markt, de ontwikkelaar, de doelgroep en de architect.
Bij de ontwikkeling van het plan is nooit uitgegaan van bepaalde aantallen te realiseren woningen. In een en hetzelfde bouwblok kan immers zowel een kleiner aantal, duurdere loft-woningen komen of een groter aantal startersappartementen. Ter indicatie is bij de presentatie van De Eilanden gesproken over een aantal van 250 ‘grotere’ of 350 ‘kleinere’ wooneenheden.

Bebouwd oppervlakte

 

Maar veel meer dan het áántal woningen geeft te bebouwen oppervlakte een goede indicatie van de invloed van de woningbouw op het gebied.
Voor Meinerseiland – het huidige fabrieksterrein – zou uitvoering van De Eilanden een vermindering van de huidige bebouwde oppervlakte betekenen met bijna een derde (van 13.250 m2 naar 9.000 m2). Het grootste deel van de industriële bebouwing zal immers verdwijnen. Ook de oppervlakte van Meinerseiland dat nu nog verhard is (straten e.d.) zal aanmerkelijk verminderen (van 27.800 m2 naar 16.500 m2).
Voor Stadsblokken betekent het nieuw te bebouwen oppervlakte (11.500 m2) eveneens een vermindering, in vergelijking met de fabrieksbebouwing die daar tot eind jaren zeventig stond (17.500 m2). In Eilanden 2.0 is de totale te bebouwen oppervlakte overigens nog eens met bijna een vijfde teruggebracht ten opzicht van de eerste versie van het plan.

Verhouding bebouwing, natuur en publiek grogramma

Buroharro_infographic_eigendom

De bovenstaande grafiek geeft nog eens goed de verhoudingen weer tussen de voorgestelde woonbebouwing (rood, rechtsboven), de publieke functies en het natuurlijk programma (zoals stranden en bos) in plan De Eilanden 2.0.  Het donkergroene deel van de grafiek staat voor de grond die nu in particuliere handen is  en bij uitvoering van De Eilanden om niet eigendom kan worden van de gemeente.
Het lichtgroene deel (‘Fase 1’) is nu al eigendom van publieke partijen, zoals de gemeente Arnhem.

 

Volgend onderwerp: Het feest is al begonnen!